closeTerug naar inventaris

Transcriptie

georden, wade uijt deoe gemelte engelsen gelicht, en

aenland gebracht sijn geworden eenige rucken geschut

die galle op de bacterije 6 wercken vanden vijant geplant

zijn, waer bij d engelsen alsdoen constabels van hard

natie voeghden om deselve kucuen de bekieren van

welke constapels als er een quame te blijven (gelijk.

meermaels gebeurt is) de soodanige overledene dan ooke

door de Engelsen in haere logie met goede statie is

begraven geworden;

Ten sevonden getuijght hij atterlant nogh gesien te hebben in

martio jongsleden den dage wanneer Comp=es macht

onder d' H=ren S:t Martijn, en Tack, tot bantam quam

telanden, dat alsdoen op een vande sterckke batterijen

vanden vijant sighe verthoonden en present waren vier

Engelsen die haer aldaer onder het volke vanden gewesenen

oude Coninke besigh hielden met het canon op de onsen

aff te passen

Ten achtsten verclaert hij attestant nogh gesien, en gehoort

te hebben ten eijgente dage wanneer de stad van bantam

door Comp=s wapenen nu ontsethe was geworden den

regeerenden Coninkeneen goet gesal sijner gewapende mannen

hadde gelas in gereetheijt te houden, die sijn hoogheijt dan

declareerde van meeninge te sijn in vergeldinge der

Engelsen voors: gepleegde Losile actien naer derselver

Logie te senden, omme sigh te verseekeren en m:r te maeken

van alle der engelsen effecten en goederen, mitsgaders alle de

Engelsen soo groot als cleijn te laten massacreren, excepto

alleen een off twee hunner opperhooffden, die sijn hoogheijt

voorgaff alleen in hoccagie voor de verseekeringe sijner

gesondene ambassadeurs naer Engelant inden voorleden Iaere

bij leven te willen conserveren, dogh dat dit deseijn vande

generaele massacue de Engelsen door de voornaemken

den