closeTerug naar inventaris

Transcriptie

43

der eranders en wel Coormnamentei mede doorhem

atterlant, aenwienden regeerenden Coninke vrij veel

defercerd=, door veele ernstige affradinge was belet geworden,

gelijke ooke daegs naet voors: ontseth van bantam wanneer

d’ Heeren engelsen gekomen waren in’t casteel vanden

regeerenden Coninke, en acces (om sijn hoogheijt te spreeken)

versoghten, gedaghte sijn hoogheijt hem op tsien van hare

persoonen soo in gramschap ontsacke dat opkont, en sijn

Jant aen sijn Cris leijde, in meeninge nae allen

„. uijtterlijcken schijn van eenige derselven den rek de

geven, welke vermoedelijk te geschieden grieff aende

engelsen, insgelijcx door tusschen comen der nederlandse

hoofden, als mede hem atterlant verhoet is geworden,

waer op gemelte Engelsen dan sterkont door sijn hoogheijt

gelast sijn vandaer te gaen, met Expres bevel van

noijt wederom voor hem te mogen verschijnen,

dat sij engelsen voordie tijd dan ooke op volghden,

eijndigende hier mede sijne depositie, presenterende alle

't gene voors: is 'tallen tijden naerder gestand te doen.

Aldus gedaen, ende gepasseert binnen deser stad, der presentie

van dannes warnaers p„ adsjikent in dienst der

E: Comp=s, ende Christoffel Cuollaert dejonge clercq

als getuijgen hur toe versocht, die de minute deses, nevens

dePatterant, ende mij notarie onderteekent hebben.

waer van drie aleens luijdende origineelen sijn

uijtgegeven, dienende de eene om alhier der gene„

raele secretarije te beruken, ende de andere twee

om ijder op een besonderen bodem tot dies te meerder

securiteijt aende E:E: Heeren bewinthebberen der neder„

landse oostjndische Comp=e in't vaderland overgeson„

den te werden

Duod accestor

Van d egmet 47

W enen