closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van sijn wederpantije is gedoodt geworden, door s' helren

Engelsen selffs in hunne Logie met goede statie is begraven

geworden, AAllegerende voor redenen van hunne

wetenschap dat sij atteslanten geduurende voors:

troubels haer verneest ontrent de boom hebben onthouden,

ende van daer 't gene voors: is persoonelijk alsoo gesien, en

bevonden hebben. Aldus gedaen, gepasseert binnen deser

stad, ter presentie van Joanncs wannaers p:l adsiktent

indienst der E: Comp=e; (ende Christoffel Cuollaert

de Iong-, mijne clercq, als getuijgen hier doe versocht

die de minute deses, nevens de attelanten, ende mij

notaris onderteekent hebben. waar van drie aleens„

luijdende origineelen sijn uijtgegeven, dienende

d’ eene om alhier ter generaele secretarije te berusten

end d’andere twee om ijder op een besondere bodem

tot dies te meerder securiteijt aende E: E: Heeren

bewinthebberen der nederlandse ook jndische comp:e

in't vaderland overgehonden te werden.

Lund aucstor.

Pavadlegulethet

v Nousun