closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ

4

mo P:r huijden den derden Juli anno 1682:

3„

compareerde voor mij david requleth nots: pub=

bij de hooge regeeringe van nederlands India gead=

mitteert, residerende binnen der stadt batavia, ter

presentie van de ondergenoemde getuijgen, Jacob

been schipper en albert van brengel ondercoopman

beijde in dienst der E. Comp:e en bescheijden op 'tschip

nieuwmiddelburgh de welcke tesamen ende ijder int

bijsonder, op den eed in den aenvangh harer respective„

dienstens gedaen, ter requisitie van d’ h=ren M=rs

qualier zeeman advocaet fiscael van India,

en pieter pantb water fiscael, getuijgen ende verclaren

waerachtigh te zin, dat sij attestien: ten beveele van

haer hoogh Ed=s int laeste van april voorleden met

haer onder hebbende bodem van hier naer bantam

vertrocken, en aldaer aengelandt wesende, bij de heeren

DS: Martin en Sack comp=es oppergesaghebbers ter

voors: plaetse, gelast sijn geworden, omme binnen

haer scheepsboort overteneemen een partije goederen

toebehoorende de roijaele engelse Comp=s met over-

neemen en ladinge van welcke goederen, der Engelsen

sy attestten: dan verclaeren haer met hun heele schips.

volck besigh gehouden te hebben van den 7:en tot den

26:e der voorleden maentman, bestaende de voorb:

jngeladene goederen, in een partije peper, loot,

sandelhout, staaffjens yser, ledige martewanen,

ende wijders eenige huijsraet als kassen, en kisten &=a.

alles volgens de daer van gemaekt lijste en notitie,

gelaten in handen van voor gem=te Comp=e oppergesagh„

hebbers, getuijgen sij ontestaelt: nogh wijders dat voorn:

en gelseet tot bantam alsdoersmede op haer gantsch.

drntigh en jnstantigh versoek met kennisse en toe

staen van meer gem=t Comp: oppergesaghebbers

geduerende den let van de voors: ladinge der engelse

goederen dagelijx met achtien, twintigh â twee„

ontwintigh matroosen van haer schip sijn geadsis„

teert ende geholpen geworden, die in haer logie

P

4