closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

gearbeijt, en alles gedaen hebben wat sij en golsen haer

gelasten, en commandeer den

veralle welcke gedienstigheden sij engelsen alsdoen

soodanigh voldaen waren, datse niet alleen veele

significante expressien van danckbaerheijt ten desen

aen de generaele nederlantsche comp:s, en inderselver

namser aen haer gemijgen uijtteden, maer ook comp:s

volck en matroosen selfs die haer jnvoegen verhaelt

geadsisteert en geholpen hadden liberalijck met

gelt beschoncken, en geloont hebben

Aldus gedaen engepasseert binnen deser stat,

ter presentie van Joannes warnaerb: p=l.

ads:t in gemelten dienst, ende Christoffel enollaert

de jongs ijnen clercq, als gethiertoe versoert

die de minute deses, nevens de actestier: ende mij

nots: hebben onderteeckent

waer van drij al eens luijdende origineelen sijn uijt„

gegeven, dienende de eene om alhier ter generaele

secretarije te berusten, ende de andere twee om ijder

op een besonderen bodem, tot dies te meerder secu„

riteijt, aende E: E: Heeren bewinthebberen der neder„

landse oorjndische comp=e in’t vaderiand overge„

souden te werden

Rod attestot:

Janis Reguleth

W nsmen