closeTerug naar inventaris

Transcriptie

19

np: huijden den 15=en Julij anno 1682:

Compareerde voor mij david requleth not:

vend=en bij de hooge regeeringe van nederlands

Jndia geadmitteert residerende binnen der stadt

batavia, ter presentie van de onder genoemde

getuijgen, sijmou van den bergh schipper, en

Jan Samuels: Prins opperstierman beijde in

dienst der E: Comp=e en bescheijden op tfluijt

schip delffshaven, dewelcke tesamen en ijder int

bijsonder op den eed in den aenvanck hakes respec

tive dienstens gedaen, ter requisitie van de

h=re M=rs qualter Zeeman advocaet fiscael.

van India ende pieter panib. water fiscael,

getuijgen, en verclaeren waeracnigh te zijn, dat

h, arrestien: ten beveele van heter ho: Ed=le in

maijo jongstleden, met haer onderhebbende bodem

valt hier naer bantam vertrocken, en den 19:e dito

aldaer aengebant wesende, vervolgens op den

26=e van deselve maent maij bij de h=ren h:

Martin, en tack comp: oppergesaghebbers ten

rheede voors: plaetse gelast zijn geworden.

omme binnen haer scheepsboort te laeden, ende overte„

nemen de resterende engelse goederen, met re„

commandatie van de mess=re Engelsen tot het jn„

scheepen van dien met hun volck boot en schuijt

alle mogelijk accommodatie tewillen doen, en helpen

toebrengen, ten welcken eijnde hij eerste deposant

hem dan vervoeght heeft gehadt in de logie der Engel.

sen, om uijt den naeme van de nederlandse Comp:s

haere mess=rs en gelseh sijnen dienst, ten sine voorb:

aen te presenteren, die deselve bootschap daer op met

genoege, ende alle beleeft onthael aen de persoon van

geno deposant te bethoonen hebben geaccepteert

ende aengenomen, als wanneer sij mess=rs en gelsen

ook van stonden aen haer volck ordre gaven om

de voors: hare goederen met hulpe van haer attes

tanten volckschuijt, en boot aff te scheepen, ge„—

bruijckende in middens oock daer doe eenige ijn

lantse vaertuijgen, om 'tselve te spoediger te doen

voortgaen, waermede dan in drie dagen tijdob

3de