close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0667

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

19

np: huijden den 15=en Julij anno 1682:

Compareerde voor mij david requleth not:

vend=en bij de hooge regeeringe van nederlands

Jndia geadmitteert residerende binnen der stadt

batavia, ter presentie van de onder genoemde

getuijgen, sijmou van den bergh schipper, en

Jan Samuels: Prins opperstierman beijde in

dienst der E: Comp=e en bescheijden op tfluijt

schip delffshaven, dewelcke tesamen en ijder int

bijsonder op den eed in den aenvanck hakes respec

tive dienstens gedaen, ter requisitie van de

h=re M=rs qualter Zeeman advocaet fiscael.

van India ende pieter panib. water fiscael,

getuijgen, en verclaeren waeracnigh te zijn, dat

h, arrestien: ten beveele van heter ho: Ed=le in

maijo jongstleden, met haer onderhebbende bodem

valt hier naer bantam vertrocken, en den 19:e dito

aldaer aengebant wesende, vervolgens op den

26=e van deselve maent maij bij de h=ren h:

Martin, en tack comp: oppergesaghebbers ten

rheede voors: plaetse gelast zijn geworden.

omme binnen haer scheepsboort te laeden, ende overte„

nemen de resterende engelse goederen, met re„

commandatie van de mess=re Engelsen tot het jn„

scheepen van dien met hun volck boot en schuijt

alle mogelijk accommodatie tewillen doen, en helpen

toebrengen, ten welcken eijnde hij eerste deposant

hem dan vervoeght heeft gehadt in de logie der Engel.

sen, om uijt den naeme van de nederlandse Comp:s

haere mess=rs en gelseh sijnen dienst, ten sine voorb:

aen te presenteren, die deselve bootschap daer op met

genoege, ende alle beleeft onthael aen de persoon van

geno deposant te bethoonen hebben geaccepteert

ende aengenomen, als wanneer sij mess=rs en gelsen

ook van stonden aen haer volck ordre gaven om

de voors: hare goederen met hulpe van haer attes

tanten volckschuijt, en boot aff te scheepen, ge„—

bruijckende in middens oock daer doe eenige ijn

lantse vaertuijgen, om 'tselve te spoediger te doen

voortgaen, waermede dan in drie dagen tijdob

3de