close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

soo veel en soodanige engelse goederen in haer arestoen:

onder hebbende bodem sijn geborgen geworden,

als den inventaris daer van gemaekt compt

uijt te wijsen, comende met het laeste goet mede

aen haer attestens: boort over de mess=r en gelsen

als namentlijk haarchie, quick, Boddingk en

Rattingk, neffens derselver maleijtse schrijvers.

domestijcquen en verdere dienaers, dewelcke ontrent

drie etmaelen aen boort geweest, in middens

bij dagen waght inde kasinte gelogieert, en niet

Comp=s in haer antestien: particuliere victalien

van cost, en dranck getracteert, ende alle goede

onthael aengedaen sijn de soo sijn op de tijdinge

der aencomste in sandas engte van keehimner

scheepen uijt en gelant, de drie eerst gen=e mess=rs

met een borger vaertuijcije van bat=a derwaerts

vertrocken, alsibannies dienselven dagh savonts

sermonss=r quick weder aen boort verschennende met

de schuijt van den van de voors: Twoee engelse

scheepen haer artestien: (gel:k hij quick wel duij„

delijk verclaerde) soo uijt sijn eijgen als uijt den naem

der Twee andere vertrockens engelsen Mess=ns

Expres quam bedancken, vooralle goet onthael

En accommodatie, soo van de nederlantse comp:s

int generael als haer atoestoen: in't particulier

ontfangen ende genoten, met welcke affscheijt de

mons:r quiek dan weder gekeert is nae de

voors: twee engelse scheepen, blijvende mons=r

Rottingh aet haer actestoens: boort, waer mede

sij gesamentl:e op den 9:en Junij verleden ter reede

van bat=a sijn gearriveert, die als doen niet

min beleeft, er danckel: affscheijt van haer

attestien: genomen heeft als de drie bevoorens

gen=e mess=rs gedaen hadden, getuijgen sij

veraroestten: nogh wijders ten besluijte deses, dat

in alle den voorb: tijd sij met de voorn: en an„

3

dere mess=rs en gelscho verkeert ende omgegaen hebben,

verten