closeTerug naar inventaris

Transcriptie

53

p huijden den 15„en Iulij anno 1682: Compareerde voor

mij david Reguleth notaris publijke, bij de hooge regeerin„

ge van nederlands India geadmitteert, residerende binnen

der stad Batavia, ter presentie vande ondergenoemd

getuijgen, danot Saleman moors coopman nu Iongst

van bantamt alhier aengeland, Ende verclaerden met

waere woorden in plaetse van Eede, ter requisitie,

ende versoeke van d’ heeren m=rs Gualter

Jeeman advocaet fiscael van India, ende Pieter Pauw

waterfiscael, waerachtighe te wesen, dese naer vol„

„gende poincten, als Eerstelijk dat hij atteslant den sijd—

van dertien achter eenvolgende Iaren langh gewoont

heeft op bantam, ende inde vijff laeste jaren daer van

aldaer is geweest als hooft van alle de mooren, over

dewelke zij daer toe gerelt, e geauthoriseert was

vanden geweesen ouden coninke van bantam, die

doenmaels het rijcke nogh onder sijn regeeringe hadde,

oversulcx hij atterant ten tijde als den voorn: gewee„

sen ouden Coninke de regeeringe van bansaia op sijn

soon den Iegenwoordigen Coninke Paduca Siri

sulthan Aboers Nasaer Abdul Cahar resigneerde,

mede daer bij h present geweest is, ende heeft wet

duijdelijk gehoort dat hij geweesen ouden coninke het

rijcke van bantam met alle de daer onder gehoorende

plaetsen geen vandien uijtgesondert aenden gemelten sijn

soon heeft overgegeven, alswanneer ook hij geweesen

ouden coninke hem attesant gerecommandeert, ende

aenbevolen heeft dat hij ontrent den presenten regeerende

Coninke sigh soodanige wilde gedragen, ende hom in

alles getrouw wesen, als hij gedaen hadde bij tijde van

sijn ouden Conincx regeeringe:

Ten tweeden dat van desen loopenden Iaere 1682: in’t

begin, ende opcomen dire onlusten tusschen wolgemelten

eere.