closeTerug naar inventaris

Transcriptie

sijn hoogheijt, on) deselffs vader den genesen ouden

Coninke, hij attestant wesende metter woon inde

moorse-sraet aldaer tot bantam, genootsaekt is geweest

vandaer te vertrecken, waer vandaen hij doen hem bege„

ven heeft inde logie vanden roijale engelse comp=s,

n wanneer het volcke vanden ouden coninke de stadt

van Bantam met alle sijne stercktens (excepto alleen

d het cakeelijk hadden nu besettinge genomen, heeft hij attes„

tant wel perfectelijk gesien en gehoort dat meer dagelijcx

inde voors: Logie dese naervolgende persoonen vanden

voorn: gewesenen, onder coninke waren verscheenen, als

namentlijk Pangeran Coclong, Pangeranghe Aria

soeri di wangsa, ende Pangerangh dixa Nagara, nevens

nogh verscheijde andere gemeene persoonen, welke pan„

gerangs dan telkens met, d’ H=ren Engels= vergaderingh.

Zielden, ende aenwien de gemelte H=ren Engelse ooke

diversche maelen op hunne gedaene versoeke uijt den

naem van hunnen coninke hebben verstrect buschcruijt,

loot, trommels, touwen, en andere oorloghs gereetschappen

meer, mitsgaders ooke Laecken

Ten dorden dat geduurende den geweesen ouden Coninke

den regeerenden vorst invoegen verhaelt in’t casteel

belegert hadde en hielde d’ Heeren Engelse hunne

logie mede wel toegehouden hebben; maer dat eghter

diversche reijsen aldaer waren verscheenen eenig

affgesondenen vande pangerangs Iocgia, ende Porbaija,

met dewelke dan telkens naer Caring ausoo mede

gingen eenige der voornaemste soo H=ren Engelse,

als ooke fransen, e deenen, omme aldaer met voorm:

Pangerangs de brieven die sij pangerangs vanden

geweesen ouden cominie bij hun hadden volgens het

voorgeven vande voorn: affgesondenen) te leesen,

6