closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en gelsen, als het deense opperhooft, voorgevende affgesonden

t zijn uit den naem en van wegen den onder ge„

weesene Coninck sulthan agoeit, om te vernemelt

gel:k sij attestten: haer ook affvroegen) wat de reeden

van hare comste met soo veel militaire macht aldaer

ter rheede van bantam wareen te beduijden hadde,

daer sij attestoen: verclaeren haer tot antwoort op ge

dient te zijn, datse een brieff van den Ed=e heer

gouverneur generael, ende d’ E. E: h=ren raden van India

aen den gewesene ouden coninck voorn:t te bestellen

hadden, twelckeij ook alsdoen, repeteerden op haer

eerste verscheijningen aldaer met een brieff bekent

gemaekt tehebben, aen die volckeren dewelcke de

vastigheden aen de boom in besettinge hielden,

en derhalven ten hoogsten verwondert te zijn over dit,

en vooren halde vragen, met welck antwoort,

en bescheijt vooren gem=te gecommitt:s gesamentl=t

wederom van haer attestinos boort sijn vertrocken,

naer welck gepasseerde het deensen opperhooft s:r pouli

sijn chirurgin met name hendrick boonsack aen

haer artesthens boort heeft gesonden gehadt, niet ver

versoek om met derselver secreijt ofte boot eenige kisten

uijt de engelse scheepen te mogen affhaelen, die hi

voorgaff van landt daer in gebracht te hebben,

dathem boonsack bij haer antestien: ook is geaccoor„

deert en toegestaen, alswanneer meer gem=te boonsack

ook verhaelde, en verclaerde in welcker vagen den voorn:

gewesene ouden koninck nogh selfs ter deser dage

eenige vaeten buskruijt uijt de engelse logie hadde

laten affhaelen, als mede jnwelcker voegert de

en gelsen haer ook dagelijx ten dienst van den meer

1.

gem=te gewesene ouden coninck voor constabels

en het maeken van paggeringen en vastigheden

tegen het casteel, en den wettigh regerend coninck

keten gebruijcken, overwelcke manere van doen

der engelsen, hij boonsack was bij voegende dat de

verders aen wesende Europiaense natien, als de france

verte