closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ae deenen sigh bijsonder gebelght hielden, als die lieven

gewilt hadden dat ook de engelsent in dit verschil met de

gavaenen haer soo wel als bi stil, en buijten dese heijdenen

haer questie hadden gehouden

ten der den getuijgen sij attestoen: dat eenige dagen

nae't vooren verhaelde, de engelsent haer tijdinge brachten

dat den geweesene ouden Coninck voorn:t voor„

nemens soude zijn den opvolgenden morgen vroegh

wesen de saturdagh den 21=en der voors: maent

martij haer engelsen beneffens sijn gesanten met

twaelff oor logh wel gewapende prauwen aenhun

boort tesenden, om den brieff van hoogh gedaghte

haer Ed=ls tot bat=a aen hem afftehaelen, daer haer

Hengelsen alsdoen op geantwoort is; dat sulx heel

goet en men wel gewenst hadde, tselve al eerder

en voorlange gesenet waere, waer op gemelte

engelsen Ingevolge van haer vooren daegs beright

smorgens den 21=en der voors: maent maren met

twaelff cloecke javaense oorlogs prauwen wel

bemant, aen haer aptestoen: boort verscheenen zijn

daer haerlieden alsdoen den meermaels gecitteerden

brieff van haer ho: Ed=ls tot bat=a, om aen den ge

wesene ouden coninck voorn:t inhandight te

werden, is overgilevert, op welcke overleveringe des

brieffs ook sseen schooten met groff canoon uijt

haer attestien: voors: schip sijn gedaen geworden.

sijnde sij engelscht (gelijk sij actestten: verclaeren ten

deele selfs gesien, ten deele uijt diverse gelooffwaer

dige rapporten verstaen te hebben) net meergem=t

brieff int leger van den gewesene ouden contuck

op carreganton aen lant gevaeren

9

ten vierden getuijgen sij ontestien: datter op

27=en Martij daer aen volgende, een brieff uijt het

casteel van den wettigen heer en jegenwoordigh

regeerende koninck van bantam aen hun boort

is gebracht geworden, welckers jnhoude hij attesti:

blaes moririts wel seght hem onbekent te zijn,

verte