close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0681

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ae deenen sigh bijsonder gebelght hielden, als die lieven

gewilt hadden dat ook de engelsent in dit verschil met de

gavaenen haer soo wel als bi stil, en buijten dese heijdenen

haer questie hadden gehouden

ten der den getuijgen sij attestoen: dat eenige dagen

nae't vooren verhaelde, de engelsent haer tijdinge brachten

dat den geweesene ouden Coninck voorn:t voor„

nemens soude zijn den opvolgenden morgen vroegh

wesen de saturdagh den 21=en der voors: maent

martij haer engelsen beneffens sijn gesanten met

twaelff oor logh wel gewapende prauwen aenhun

boort tesenden, om den brieff van hoogh gedaghte

haer Ed=ls tot bat=a aen hem afftehaelen, daer haer

Hengelsen alsdoen op geantwoort is; dat sulx heel

goet en men wel gewenst hadde, tselve al eerder

en voorlange gesenet waere, waer op gemelte

engelsen Ingevolge van haer vooren daegs beright

smorgens den 21=en der voors: maent maren met

twaelff cloecke javaense oorlogs prauwen wel

bemant, aen haer aptestoen: boort verscheenen zijn

daer haerlieden alsdoen den meermaels gecitteerden

brieff van haer ho: Ed=ls tot bat=a, om aen den ge

wesene ouden coninck voorn:t inhandight te

werden, is overgilevert, op welcke overleveringe des

brieffs ook sseen schooten met groff canoon uijt

haer attestien: voors: schip sijn gedaen geworden.

sijnde sij engelscht (gelijk sij actestten: verclaeren ten

deele selfs gesien, ten deele uijt diverse gelooffwaer

dige rapporten verstaen te hebben) net meergem=t

brieff int leger van den gewesene ouden contuck

op carreganton aen lant gevaeren

9

ten vierden getuijgen sij ontestien: datter op

27=en Martij daer aen volgende, een brieff uijt het

casteel van den wettigen heer en jegenwoordigh

regeerende koninck van bantam aen hun boort

is gebracht geworden, welckers jnhoude hij attesti:

blaes moririts wel seght hem onbekent te zijn,

verte