closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dan hy eerste artesto: Michiel van der buijt verclaert

ten brincipaelen ingehouden te hebben, jngevalle

nd' E Comp=e sijn hoogh=ts persoon en leven lieff hadde,

het nu meer als overtoftware men hem tegens sijn

affgevallene onderdanen en rebellige belegeraers

schulx, en te ontsetten quame.

ten vijffden getuijgen sij actestien: dat op ’t voorheen

gedaene versoek van den regeerende coninck tot

pantam, en door den eersten attestt: hier even

gemelt, op dingsdagh den 7=en april daeraen volgende

smorgens met het aenbreecken van den dageraet

comtp: militaire maeht op Capatjan gelant

is, om den coninck tegens sijne rebelligen onder„

danen te protegeren, de belegeraens te doen delogeren,

en sulx het ontseth van der stadt en 't casteel

van bantam 'te bevorderen, gel:k sulx onder den

segen des alderhoogsten ook sijn gewenst succes

ten dien selven dage gehadt heeft

ten selden verclaeren sij attestten: dat eenige dagen

naet te wege gebrachte ontseth, wel geneelte coninck

van bantam de engelse logie, door een van sijn

pangerans, in besettinge heeft laten nemen, die

ook de engelse vlagh van de stock in voors: logie

gewoonte waijen, heeft doen jnhaelen, waer van

een der mess=rs en gelsen met name quick tegens

haer attestien: ook heeft verclaert kennisse te hebben,

ten sevenden, en laesten getuijgen, en verclaeren sij

rcoestien: nogh, dat op haer jongste aenwesen ter

7

rheede van bantam voors:, soo in haer boven gem=t

onder hebbende bodem Europa, als mede inde peere

aldaer ter rheede leggende comp:s scheepen, met

name den alexander, nieuwmiddelb=r, delffshaven,

de smith het wontje en tjachtje de hoop sijn inge„

scheept, en geborgen geworden alle de frakcen, engelsen

en deense goederen die ook ten meerendeele door

comp:s eegen volck een vaertuijgen als boots en

schuijts uijt der selver respective logien aldaer

verten