closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

tot bantam van lant affgehaelt, en aenboort van

comp:s voors: scheepen overgebracht sijn, gel=k sij attestoen

speciael=k getuijgen geschiet te zijn in reguarde

der engelse goederen, welcke in haer voorl: bodem

geborgen sijn geweest, jn den boginne van welck

werck sij mess=ns en gelsen ook versoght sijn gewoorden

haer eijgen volck in onse scheepen te willen stellen,

tot den ontfanck van hare goederen met aenbie„

dinge aen de engelse oppergesaghebbers in presentie

van derselver suppoosten d’ h=r willem lodgeb

en daniel quick van daer nae de sleutels ver

ruijmen in hare handen ook te willen overleveren,

tot derselver meerder verseeckeringe en gerusth:t

van desecure bewaringe harer denboort gebrachte

goederen, sulx sij attesteet: ook aen de Eegelse ver„

claerden dat haer hoogl:l bij haer hoog Ed=ns tot bat=a

was gerecommandeert ende aenbevoolen

Aldus gedaen, ende gepasseert binnen deser stadt

ter presentie van h: Joannes warnaerb:

adsistent in dienst voors:, ende Gristoffel snollaert

dejonge clercq, als get: hier tse versocht, die de

minute deses, nevens de attestien: ende mij noob:

hebben onderteeckent

waer van drie al dens luijdende orginelen sijn uijt

gegeven, dienende d’eene om hier ter generaele sefre„

tarije te berusten, ende d’andere twee om tijder op een

bijsonderen bodem, tot dies te meer der securitent, aen

d E. E. h=ren bewinthebberen der nederlandse oost

jndische comp: in't vaderlandt overgesonden te werden

Zust attestor

Land Leguleth

16882 Notsuc

1