closeTerug naar inventaris

Transcriptie

14

n phuijden den 29=en Nopember a=o 1682:—

Compareerde voormij david requleth nots: pud=en

bij de hooge regeeringe van nederlands India ge„

admitteert, residerende binnen der stadt batavia,

ter presentie van de ondergenoemde getuijgen,

d:r gerrit van loveren adsistent in dienst der

EE Comp:e, bescheijden geweest inde nederlandse

logie op bantant, ende jegenwoordigh hier ter stede sijnde,

ende verclaerden net ware woorden op den Eed inden

aenvanck sijns dienst gedaen ter requisitie ende ver„

soeke van d’ h=ren M=rs gualter Zeeman advocaet

fiscael van India, ende pieter pauw water fiscael,

waerachtigh te wesen, de naervolgende poinctjes en

saeken, als Eerstel=e dat hem atteste door

verscheijde gelooffwaerdige berighten betoust is, dat

de Engelse van den hougen regerende koninck

van bantam paducca sirisultan aboen nahaer

abdul cahar versoght sijn geweest om partije buscruijt

'twelck sij engelse in plaetse van aen sijn hoogh:t

daer naer aen desselfs vader den gewesen ouden

coninck van bantam voors: hebben gegeven

Ten tweeden dat hij artest: verstaen ende ook gesien heeft

dat eenige van de voornaemste engelsen inde

tronbelen naer turtiassa bij den voorn: gewesen

ouden coninck zijn gevaeren, dogh tonwateijnde

hem attesto: onbekent, eghter soo hem beright wierde

tot bekentmaekinge haren precijssen gestelden tijd

van't direck hunner schip schiplo africani naer

Eengelant

Ten derden dat sij engelse de nederlandse logie op

bantam volgens verclaeringe daer van beleijt)

geplundert hebben, Item dat sij engelse ook inden

tijd des aenwesens van s' comp=s macht ter rheede

bantam voortlanden derselve, den aent, en affvaert

tot het landt met ’t braveren van de vlagge van

acrteren hebben in gehadt, 'twelck nogt te voren

en was geschiet

ten verden dat hij actest: ook uijt verscheijde ge

looffwaerdige rapporten verstaen heeft, dat de engelse

des ouden gewesen conincx gesinde met veele

verte