closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dese en gene van d’ onse hse groots Comp=es macht

aldaer wel was, ende off men niet en soude landen

daer haer dan weder op gedient wierde sulcx niet te

wesen, met welke antwoort, en bescheijt de voorge„

melte gecommitteerdens van boort aff naer terdiassa

vertrocken, gelijk hij attestant verclaert naederhant

nogh verscheijde maelen gesien te hebben het over, e

weder vanen van henl naer tertiassa voors:;

een levenden dat eenige dagen naer het vooren verhaclde

de voors: gecommitteerdens in Comp:s van eenige

des gewesen onden Conincx gesanten gemelte brieff

van boort gehaelt hebben, om aenden meergenoemden

ouden Coninke te behandigen; en op de overlevering=e

van welken brieff ooke eenige canonschooten

gedaen sijn geworden, als mede dat hij attestant gesien

heeft dat de Engelsen dagelijcx in't heen, en wedervaren

met haer schuijten aenland, en weder naer boort,

somwijle deselve vol met volcx goladen naer land

geladen waren, dan weder met drie â vier man

naer boort keerde, die geseijt wierde dat ten dienste

vanden gewesenen ouden Coninke haer lieten vinden;

een stercken dat hij attekant op de Champan sijnde

op seekenen dagh leggende recht voor de mont van

bantams rivier gesien heeft dat verscheijde engelse

onder quitasols op 't hooft van gemelte revier gesaen

hebben, der wijle deselve door de javaenen wierde

toegepaggert, (ende naer dat hij atterlant ten reghte conde

sien, waeren daer onder m„r Barwel, en m„r Wijtte

jtem dat hem atterant daer naer voor de waer„

heijt wierde bericht dat voor het landen van

E Comp=s macht de engelse uijt de Rlieede

vat.