close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0695

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dese en gene van d’ onse hse groots Comp=es macht

aldaer wel was, ende off men niet en soude landen

daer haer dan weder op gedient wierde sulcx niet te

wesen, met welke antwoort, en bescheijt de voorge„

melte gecommitteerdens van boort aff naer terdiassa

vertrocken, gelijk hij attestant verclaert naederhant

nogh verscheijde maelen gesien te hebben het over, e

weder vanen van henl naer tertiassa voors:;

een levenden dat eenige dagen naer het vooren verhaclde

de voors: gecommitteerdens in Comp:s van eenige

des gewesen onden Conincx gesanten gemelte brieff

van boort gehaelt hebben, om aenden meergenoemden

ouden Coninke te behandigen; en op de overlevering=e

van welken brieff ooke eenige canonschooten

gedaen sijn geworden, als mede dat hij attestant gesien

heeft dat de Engelsen dagelijcx in't heen, en wedervaren

met haer schuijten aenland, en weder naer boort,

somwijle deselve vol met volcx goladen naer land

geladen waren, dan weder met drie â vier man

naer boort keerde, die geseijt wierde dat ten dienste

vanden gewesenen ouden Coninke haer lieten vinden;

een stercken dat hij attekant op de Champan sijnde

op seekenen dagh leggende recht voor de mont van

bantams rivier gesien heeft dat verscheijde engelse

onder quitasols op 't hooft van gemelte revier gesaen

hebben, der wijle deselve door de javaenen wierde

toegepaggert, (ende naer dat hij atterlant ten reghte conde

sien, waeren daer onder m„r Barwel, en m„r Wijtte

jtem dat hem atterant daer naer voor de waer„

heijt wierde bericht dat voor het landen van

E Comp=s macht de engelse uijt de Rlieede

vat.