closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Bandam hunne scheeppe daijan naer bijland

de noorderwaghter ofte die hoecke uijt hadden uijtge„

souden, met een van hunne raets persoonen, namentlijk

„on

m„r Swittinghe„ op het schip vanden Iongen regeerenden

Coninke de bonavonturoe genaemt (die doen uijt

manithas stont te comen) te cruijssen, ee 'twelke sij

ooke aengetroffen, en 'tselve tot voor sanara bij den

ouden geweesen Coninke gebracht hebben, die alle de

goederen van verscheijde natien dewelke daer mede„

gekomen waren, daer uijt gelicht heeft, en waer

van de Engelse, france, deenen, Chineesen &:a, het

jaere gerecitueert sijnde, 't gene den gemelten Iongen

Coninke toebehoorde hij naer sigh heeft genomen, 'twelke

bedroegh ontrent een somma van 10000: realen, dat

genoemde m:r Swittingh voor desselffs gedaene moeijte

vanden voorn: geweesen ouden Coninke met 500: realen

en een goude kris-beschoncken is geworden, jtem nogh

dat hem attekant ooke over voor het Landen, aen boort

van 'tschip Europa door seeker france smith genaemt

Louijs joan die doen van landquam, wierde aenge„

seijt dat 'er veele Engelse ins vijants wercken

voor contabels wierden gebruijkt, ende daer onder ooke

was seeker fugisieven nederlander genaemt Claes

vander putten, die sigh bevoorens een geruijmen tijd—

inden Engelsen dienst hadde opgehouden, ed alsdoen

sigh voor een seekier somme gelts ter maent aende sijde

vanden gewesen ouden Coninkehad verbonden,

Ten Negonden dat naer het ontsech van sijn hoogheijt.

de Engelse, francen, e deenen bij denselven in't

Cateel comende, end hemveel gelucx wenschende

med.