closeTerug naar inventaris

Transcriptie

med.

met de vercregene victorie degens sijnd vijanden

sijn hoogheijt in sijn atteants presentie met de vingers

aenwees wie hij al vande Engelse indes vijants

wercken hadde gesien, ende haere ooke alle bij naemen

ende Joenaem noemden, te weden m=r Barwel, wijtts.

Swittinge, tsoen, quicke, smilh den capiteijn vande

resorner, ende den opperchirurgijn vande engelse, nevens

noghe eenige andere, wiens naemen sijn hoogheijt

seijde niet te wesen, ende vergrainde sigh daerinne.

zoodanigh dat tersont de Engelse dede vertrecken

maer ontfingh d’ twee laek genoemde natien dewelke van

hem wel bejegent wierden, Betuijgende wijders

alsdoen sij Hoogheijt dat hij alle de Engelse voors:

soude hebben doen ombrengen, en ooke reets last daer toe -

hadde gegeven aenden pangerangh Ratta Nagara,

Ingevalle d’ H=ren S=t martijn, Tacke &:a, sijn

Hoogheijt sulcx niet en hadden affgeraeden, welken sijn

Hoogheijt eghttere daer naer de gemelte Engelsen

door den pangerangh Arie dipa Ningerat heeft

doen aenseggen aenstonts van sijn land de vertrecken

En met hunne scheepen, Coopmanschappen &:a.

te verplaetsen, tot welkers affvoer die natien

veele Comp=es vaertuijgen, volke, en scheepen

tot haer hulp en dien, door Comp=s b.

hebbers aldaer sijn gerieft geworden, ende m nden

affvoeren vande Engelse hunne goederen, ene

rangh Natta Nagara hem atterlantempes

maekere dat sij Engelsen niet allen hun mitsga„

Effecten, maer ooke alle haere particandes

ders veele andere javaense goederen di

e