closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en gemes onder Connncx verkerg, in hunne bewaringe

hadden, wel ten bedrage van 6: â 7000 realen mede

affgescheepten en vervoerden

Ten sienden, en laesten getuijght hij atterlant dat twee dagen

naer de ontsettinge vande ladt Bantam, den engelsen

m„r swittinghe bij hem attekant in’t particulier

verscheen, ende tegens hem attekant seijde dat hij

verstaen hadde hoe den Iongen coninke van sints

wesen soude alle de Engelse om te laten brengen, vrae„

gende voorts hem acterhant, off hij hem daer niet

eenige rechte openinge van conde doen tot hunne

naericht, daer hij atterant hem op ten antwoort

diende sulcx niet waerte, wesen, maer dat er

wel bij den jongen Comnie eenigh gerep van

was geschiet, dogh door onse bevelhebbers 'tselve

sijn hoogheijt affgeraden was, dierhalven sij

wel gerust moghten wesen, dat soo lange de

Hollanders daer op bantam waren, sulcx niet en

soude geschieden, Ontrent welken tijd hem actet:

Dooke van diversche geloffwaerdige persoonen verhaelt

es

wierde dat twee dagen voortlanden van ’s comp=s

militaire macht op Bantam, met een canonschoot

uijt het casteel vanden jongen coninken seekeren

Engelse constabel (die op een der batterijen des vijants

kont, ende besigh: was om een stuke aff te passen) getroffen

doodtgeschooten was, die voorts door d’E: engelse

in hunne Logie gebracht, ende door haer E:s aldaer met

goede facie begraven is geworden

Eijndigende huer mede sijne depositie, presenteert hij

atterant alle 'tgene voors: is, 'tallen tijden naerder

(gekant.