close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0698

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en gemes onder Connncx verkerg, in hunne bewaringe

hadden, wel ten bedrage van 6: â 7000 realen mede

affgescheepten en vervoerden

Ten sienden, en laesten getuijght hij atterlant dat twee dagen

naer de ontsettinge vande ladt Bantam, den engelsen

m„r swittinghe bij hem attekant in’t particulier

verscheen, ende tegens hem attekant seijde dat hij

verstaen hadde hoe den Iongen coninke van sints

wesen soude alle de Engelse om te laten brengen, vrae„

gende voorts hem acterhant, off hij hem daer niet

eenige rechte openinge van conde doen tot hunne

naericht, daer hij atterant hem op ten antwoort

diende sulcx niet waerte, wesen, maer dat er

wel bij den jongen Comnie eenigh gerep van

was geschiet, dogh door onse bevelhebbers 'tselve

sijn hoogheijt affgeraden was, dierhalven sij

wel gerust moghten wesen, dat soo lange de

Hollanders daer op bantam waren, sulcx niet en

soude geschieden, Ontrent welken tijd hem actet:

Dooke van diversche geloffwaerdige persoonen verhaelt

es

wierde dat twee dagen voortlanden van ’s comp=s

militaire macht op Bantam, met een canonschoot

uijt het casteel vanden jongen coninken seekeren

Engelse constabel (die op een der batterijen des vijants

kont, ende besigh: was om een stuke aff te passen) getroffen

doodtgeschooten was, die voorts door d’E: engelse

in hunne Logie gebracht, ende door haer E:s aldaer met

goede facie begraven is geworden

Eijndigende huer mede sijne depositie, presenteert hij

atterant alle 'tgene voors: is, 'tallen tijden naerder

(gekant.