closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 10:' Junij 1729.

Dienaren (:was getekent:) Ioh:n Sautijn

Hend:k Duirvelt, H:s De Graaff, I=m

Reenwijk en Simon Groenevelt (:in

mij

7

margine:) Bantam Den 10„e 1729.—

Relaas ter Secretarije al„

„hier gedaan present de na

„besz: getuijgen door den Javaan

kimaas amad zoon van

hiaria wira Santika.

Den relatant segt dat na sijn bete geheugenisse

nu 10. â 12. dagen geleden ter wijl hij op siringen

en zijn vader tot Bantam was hem tijding

is gebragt, dat sig omtrent anjer vertoond had„

den 8. roovers vaartuijgen, als 3. kloeke Talang

1

kapangs, een maakbel bijkans als een chineese

Ionk en 5. Ialoors, off lange canoas, welke

5. laatste ijder volgens de berigten wel 20. man

sterk en voorsien waren niet inlands geweer

van werpspitsen, pieken etc:a mitsgaders een

onnoemelijk getal soo groote als kleene keij„

steenen: ook hebbende voor uijt te boord leggen

een bas invoegen eenige volkeren van Tjikarang

een