closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' Maart 1730.—

Edele groot agtb: name en speciale last van de voormaels

versogte restitutie dier lijffeijgenen, en ’t geene verder

aan denselven boedel eijgen was genoegsaam hadden

moeten sien veragten; off immers van alsoo weijnig

vrugt te weesen als onse toenmaals 'teffens en be„

„vorens te meermalen gedane instantien tot de

overgave der gerooffde goederen door den tommegom

aboe van den ongeluckigen chinees Tanjauwko,

die wij als gesteld hebbende bij den onse van 6: De„

„cember Iongstleden, geen hoope overig te weesen

tot het alsoo min te rug erlangen van deselve

als den gezaghebber zijner vervoerde slaven, soo

heeft men desenthalven, en ook over de geweijgerds

restitutie van den mansslaav Tanglaij, die als

insgelijx tot den gemelten boedel behoorende ten

kove alhier als nog wierd schuijl gehouden zijn

hoogheijt op gisteren na versogte en bekome andien

„tie bij dien vorst in allen ernst te kennen gegeven

uw Edele groot agtb: ongenoegen, mitsgaders in na„

„kominge van derselver g’eerde beveelen nogmaal met

geen minder bescheijdentheijd aangedrongen op de er

langing van gem: lijffeijgen Tanglaij, de gerooffde

goederen van den voorwaarts genarreerden Chinees

Tanjauwko, en des gezaghebbers voor aangetogen slaven;

maar.

17.