closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13

Van Cabo al Goede Hoop=s P=mo 7ber: 1707.

Op den 24:' aug:s der afgeweke maand, het Jagije

ter aa in de wester haaven deses Eijlands, in een goede

gesteldheijd, ten anker gekomen zijnde, is ons over land

twee daagen naar dato, wel toegebragt gewerde een

missive in dato 24:' Junij deses Jaars, door haar E agtb:

aancabo de goede hoop, aan ons gerigt en afgesonden,

waar van de Copia, onder N=o 2. bezijden desen mede

overgaande; mitsg=rs twee Extract brieven de datis

23:' Julij des verleden Jaars, door haar Ed:e hoog agtb:r

de Heeren majoors ter vergaderinge van seventhiene

soo aan haar E: agtb: aan cabo de goede hoop, als aan

uEd:le groot agtb: waren afgesz: uit dewelke wij hebben

mogen sien, als dat gem: haar hoog Edelens de heeren

majores hadden gelieven goed te vinden om verscheide

redenen, dit Eijland mauritius te abandonneren,

en met Comp: gantsche omslag vandaar op te

breeken en te verhuisen &=a, in welke haar E: agtb:

evengenoemde schrijvens ons werd gelast, omme het

althans presente jagije ter aa, in geenendeelen op

te houden, maar het selve soo spoedig als mogelijk

batavia waards aftevaardigen, en in onse nedrige

schrijvens aan uEd=le hoog Agtb: onse gedagten aan,

gaande 'teen en andere dit Eijland en ingesetene be„

treffende, kortelyk aanhaalen, in welke opsigte

onder