closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a=o 1707, ontf=n den 8=en

gb: p:r borger vaartuijg

den 23=e xber: p=r

borger vaartuijg

Register der brieven

en voorname Bijlagen

sedert den eersten Novemb=r

1707. tot den 15=' Januarij 1708

van Maiacca tot batavia

ontfangen en in desen gebon„

den te weeten

folio

1

Register der papieren

missive door den h=r Gouverneur pieter roselaer we„

vens den raad tot Malacca aen haer Ed=s

de hoge reg:t tot batavia gesz: de dato 10:' 8ber:

2

1707.

brieffje door gem:e gouvern:r en raat aen den

radja Jndrabongsoe, sabhandaer van het

Johorse rijk gesz: gedateert 14: aug:o j:o leeden„ 13

rapport van gecommitt:s wegens de publicque ge„

houdene venditie van eenige geligte tholl.

16

kleeden op den 25=e aug:o pass=o

ssive van den h:r Gouverneur pieter Rselaer en

m

den raat tot Malacca aen haer Ed=s de hoge

reg:s tot batavia ged:t 26 9gber: verleden.

„missive door en aen als boven ged:t 5= xb:

3/29.

Celaas van den benjaars Nachoda en sijn

En gelsen stuurman, goddart gaij genaamt

weegens 4 scheepen met witte vlaggen, door

hun omtrend de hoek van barkaket gesien

„28

ged=t 17=e 9ber: 1707.

27.

register der papieren