closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Malacca de dato 10:' 8ber: 1707.

van jndia te honoreren, voor welk bewesene

weldaat den selven uE Ed=te groot agtb=re gedienstig

mitsgaders sijn E: ver„

is versoekende dat sulx met de vereijste eerbied,

soek dat sulx uijt sijnen

naem omtrent d’ Ed:le h=rn

uijt sijnen naem aen opgem=t onse Ed:e groot agtb=re

majores infgelijx mag

geschieden

heeren, en meesters bij de aff te sendene generale

missive insgelijx mag geschieden

voor de bedeelde vaderlandse novellas waer uijt

ons tot geen kleene vreugden de victorieuse

battatjes tussen de hoge g’allieerdens, en onse

1

dankbaerheijt voor

bedelen der vaderland

vijanden mitsgaders de daer op gevolgde over„

nouvelles.

gave van een groot getal steeden, blijven wij

u EE. hoog Ed:s eerbiedig dankbaer, zijnde en

blijvende den almogenden gebeden dat sijn

goddelijcken maijesteijt de wapenen van onsen

staet wijders soodanig gelieve te segenen dat

in't kort op een genereuse wijse den soo lang ge„

wenste vreede mogen erlangen

tot dus verre voorn: uE hoog Ed=le gerespecteerde

missive b'antwoord hebbende, zullen wijders

voortvaren met aen te haelen het gene hier

ter plaetse zeedert het afvaerdigen van op gem:t

vertreck der johoorle

afgesanten mitsgrs:

ons laeste schrijvens is voor gevallen en een

begin maken net te seggen dat wij tot

nakominge