closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17

Van Malacca de dato 10:' 8ber: 1707.

het voorleeden jaer rx:s 6. niet teegenstaende

bij het verpagten vande waeg bedongen is,

dat de inlanderen off wel jmand anders die enige

weegbhare wharen aen d’ E Comp:e komen te

leveren, niet sullen gehouden sijn om aen de

waegmeester de geregtigh:t van een p:r c:o te moeten

betallen; alsoo daar over anders doorgaens van

deselve lastig gevallen wierden, om daer van te

mogen werden g’excuseert

desen jare sijn van palembang met de behoorlijke

passedullen alhier verschenen drie stux vaertuij„ uijt twee der drie hier

aengekomene palembang„

se vaertuijgen sijn 1001t

gen waer op als opperhooffden geweest sijn, adje

lb: peper aen d’ E: comp:e

gelevert

Padana en gomback welke twee eerstgen: op den

15 en 20:e 7ber: aende Ecomp:e teegens den ordinair

prijs van rd:r 5 voor de geharpte peper en 4 d=os voor

de ongeharpte, en quantiteijt van 10017 segge

thien duijsent en seventhien ponden peper gele„

verd hebben die jegenwoordig bij onse packhuijsen

versoek om te mogen

in voorraed leggen hoedanig het uE hoog Ed:

weten hoedanig daer

mede te handelen.

behagen sal dat daer mede sal gehandelt

werden zullen p:r naesten met der selver g’Eerd

welbehagen tot narigt tragten te verstaen,

alsoo ugejuff:e appolomia coesart wed:e wijlen

den