closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Malacca de dato 10:' 8ber: 1707.

ook al ter eerster jnstantie geschiet is behalven

dat wij aan de gesanten met haar volkomen

bewilliging en sonder de minste persuatie in

steede vande 7588 ponden thin, een somma van

rx=s 728 3/18 in nederlants paijement gerekent

tegens 36 rd:s de bhaer van 375 ponden hebben

laten tellen waer meede deselve althans weder te

rug na costij vertrecken maer dewijl ons daer

omtrend schuldig hebben getragt te misleijden

en genoegsaem voor den spot te houden ver„

mits van onsen sabandaer in steede van na.

johor een pas na maar versogten ten eijnde aldaer

soo sij beijden hunne inhebbende lading van ro„t

tang en cajoe lacca die nogtans gelijk geble„

ken is uijt thin bestond, te gaen verkopen en

dat door alsulcken gedoente dikwils moeijelijk„

heeden souden komen te ontstaen waer door den

knoop van vrundschap die tusschen d’ E comp=e

en ’t rijk van johor reeds over de hondert jaeren

herwaerts gelegd is, en van onse seijde nooijt

sal werden los gemaekt eenige last soude

komen te leijden, versoeken wij gantsch vrum„

delijk dat instaende daer teegens mag werden

voorsien

15