closeTerug naar inventaris

Transcriptie

16/.

Van Malacca de dato 10:e 8ber: 1707.

voorsien mitsgaders gemelte hamat sebee en

malim daer over ten exempel van andere een ma„

tige correctie toegepast te meer dewijl wij (gelijk

uw hoogheijt en al de werest ten overvloede be„

kent is) die van johoor, wanneer hier aenkomen,

en hunne ladinge ter goeder trouwe aengeven, noijt in

haren 'thin handel off wel andere negotie turberen,

gelijk ook tot nakominge van het contract na desen

met staet te geschieden

in Erkentenis van de twee zijde rollen, die den

gouverneur roselaer aengenaem geweest sijn, mits

gaders tot teken dat nog leven bekomt uw hoogh:

hier besijden

1 p:s basta brootchia gebleekt met goude hooffden

6 lb: nagelen en

6 d:o noten musschaeten

t welk bij gelijkenis gesprooken wel is als een

bloem sonder steel dog egter van een gantsch

goeden renk. (onderstont) accordeert (getekent)

6: Maartens secrt:s

Der ordre van den Ed: heer

gouvern:r Pieter Roselaer

hebben