closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20/

Van Malacca onder dato 26:' 9ber: 1707.

op wat datums t gaeljoot aengekomen t galjoot de s:t Jan jtem op den 9:e daar

de s:t de scheepen

aen ’t jagt gamron benevens de 'fluijt scheepen ’t

ron, th: te bemert korsloot,

en arion, mitsgrs: de chialous

de notekraker, ter deser

huijs te hemert, kors loot en arion mitsgaders op den

rheede gearriv:t

15:e d:o de chialoup de notekraker waer mede ons

wel sijn toegebragt uw EE hoog Ed:s veel gerespec„

teerde missiven van den 11: 15: 20: en 27 8ber: passado

missive en verdere geschrif besijden alle de daer bij geciteerde brieven, en

en daer mede sodanige

ten, en papieren als door

verdere bijlagen conform de registers waer op p:r

haar hoog Ed:s sijn naer

herwaerts gesonden bekomen

naesten in alle onderdanigheijt het nodige staen„

hebben

te rescribeeren, en vermits de chialoup toe ge„

hoorende den Chinees tCanpanko jeegenwoordig

de reijs van hier na costij onderneemt dese bij

voorraad laeten dienen om uE E Hoog Ed=ns ter

kennisse te brengen dat wij inconformite van

uE Ed=ns groot agtb=re g’eerd bevel het jagt gamron

na dat alvorens daer in een getal van 2072 zengen

int jagt gamron sijn

hier 60000 lb: thin inge off 60000 ponden thin waren afgescheept om reden

scheept

geen nader tijding van eenige vijandelijke schee„

pen vernomen hadden op den 15:e deser van hier na

ceijlon hebben gedepescheert maer dewijl gem=te

bodem op den 17:e daer aen pas a 2 mijlen van

dit fortres g’advanceert was, en ons uijtwijfens

het hier nevens gevoegde relaes van den bajaans

nachodo