closeTerug naar inventaris

Transcriptie

21

Van Malacca onder dato 26:' 9ber: 1737.

nachoda bommeldas, en sijnen en gelsen stuurman relaas van den benjaers

nachoda bommeldas en

sijnen en gelsen stuurman

goddart gaij wegens hunne

goddart gaij die ten dage voorsz: met hun schip

ontmoeting van drie

scheepen met witte

vlaggen &=a

patatoe ger:t te deser rheede verschenen waren,

gerasporteerd wierd, dat sij op den 9:e deser, soo als uijt de

waters

johoorse rivier gekomen waren, ongevaer 4 mijlen, van haer

boven de hoek van barbaquet drie kloeke scheepen en nog

een vierde d:o dog wat kleinder schuijns tegens haer over

op deselve distantie van de eerste gesepareert voor ancker

hadden sten leggen met bijvoeginge dat de drie eerste vol„

gens het berigt van eenige maeijers die van de kant daer

se lagen, uijt zee gekomen waren alle witte vlaggen

sonder het minste rood daer in van agteren hadden

laeten waeijen hebben wij om reeden ons niet konnen

versekert houden dat de drie oorlogscheepen ’t va„

derl:t getrouw, zaudenburg, en ’t huijs te duijnen, op

de door uE E hoog Ed=ns bestemde rendevons plaets

(zijnde voormelte hoek van barbaquet) verschenen

waeren, en de tijt reets gekomen was, dat de drie

bewufte fransen konings scheepen verwagt werden

dog wel voornamentlijk dat comp:s bodems

nooijt gewoon sijn, ten minsten in dese gewesten

vreemde vlaggen te vertoonen tot vermijding

van alle rampen en onheijlen die daer uijt in soo

verre