closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22

Van Malacca de dato 26:e 9ber: 1707.

verre sulx maar mogt wesen soude konnen ontstaen

ten dage voorsz: in onsen rade besloten d’ opperhooffden

van gemelte jagt gamron te laeten aenseggen

om welke redenen t jagt

gamron op den 17:' d:o sijn„

de hter nog int sigt weder, dat sonder uijtstel de steven weder na herwaarts

om te rug geroepen, en

wat verdere besluijten, dier

souden hebben te wenden, en ordre gesteld om de 40

wegens genomen hebben

kisten met contanten uijt de fluijtscheepen ’t huijs

te hemert, corsloot en d’ arion te doen ligten en

hier aan de wal brengen, mitsgrs: om regt te

konnen weten wat van de waerheijd dier saek was

een vernedig seijl en ook schep vaertuijg bemand met

ten welken eijnde ook een

koppen benevens den onder stuurman hereke

jnlands vaertuijgje met

210

den onder stuurm: Gerrike

backer naer off omtrent

backer na derwaerts te senden, gelijk des anderen

de hoek van barbaquet

van hier is versonden

daegs avonts wanneer het vaerdig geraekt was

ook geschied is bij welke occasie al met enen een

brieffje aen den sabandhaer tot johoor den

met een brievje aen den

sabandaer johoor radja

radja in drae boegsoe afvaerdigden, waer bij den

indra dongsoe

selven buijten de bekentmaking tot wat eijnde

den principaten jnhoud

voorsz: vaertuijg gesonden wierd in minsame:

van dien

termen versogten, dat ons in soo verre daer off wel

daer omtrend eenige france scheepen vernomen

waren het selve soo spoedig doenelijk gelievde

te communiceeren, van wat uijtwerking die

besending wesen sal, en off het gerapporteerde met

de