closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Malacca de dato 26:e 9ber: 1707.

de waerheijd bevonden sal werden te accorderen.

is ons tot dato heeden onbewist dog staet uE hoog

Ed=es na verloop van weijnig dagen schuldpligtigter

kennisse gebragt te werden, onderwijlen hebben

wij niet mogen in gebreeke blijven bij desen met

een lettertje aen te haelen, dat het fluijtschip bre„

den hoff den 22=en deser van chirrebon alhier verschenen

is, welkers schipp: david codde, op vrage blijde on„

derwegen geen comp: dan wel andere vreemde

scheepen gesien off ontmoet te hebben

met het fluijtschip thuijs te hemert is tot ons

in goede gesontheijt overgekomen den E jndepen„

dent fiscaal M:r abraham van kervel die wij vol„

en

gens raedsbesluijt van den 9=e' deser na het afleggen

van de daer toestaande feeden al ten eersten in des„

selffs functie en als een meede lid van de politie

hebben g’installeert mitsgad:s in deselve den rang nevens

den E opperkoopman anthonij valckemer gedefereert,

(onderstond) waer Mede hoog Ed:s Erntfeste, gestr:

groot agtb=re Manhafte, welwijse verresiende,

seer genereuse, heer en h=ren desen voor jegenwoordig

sullen bekorten, en den almogen den gebeden hebben„

de dat sijne goddelijke maij:t uE Hoog Ed:s dierbare

persoonen

23/

de aenkomste van ’t fluijt

schip bredenhoff

d’ E in depend:t fiscael

d’ E. a: v: kervil heeft.

na het afleggen vande

daer toe erequireerde

eed en Cessie in rade

genomen

’t slot.