closeTerug naar inventaris

Transcriptie

26/

Van Malacca de dato 5:' xber: 1707.

heeft, dat wij dien eijgen datum in rade besloten,

het schip gamron des anderen daegs off laesten

novemb:r andermael de rijs van hier te laten

ondernemen gelijk doenmaels ook geschiet is,

op den eersten deser (wanneer 't galjoot de s:t Jan

zijn gode zi daar voor loffgeegt,

na bengale gedepecheerd hebben, seer geluckig

en behouden te deser rheede gearriveert de drie

voorn:e oorlog scheepen, benevens de uijt japan

gekomene fluijten Zoelen, d’haringtuijn, en

venhuijsen dat een gewenste saek is, alsoo daer

door, en dat de fluijtscheepen arion en ’t huijs te

kemert reets ontloft sijn, in staet meenen

te wesen om de scheepen die na bengale cheijlon

en zouratta zijn gedeffineerd, teegens den 15=e

off 16=e deser te konnen depecheeren ten minsten wij

sullen daer omtrend geen tijd vrugteloos laeten

passeeren en sijn jegenwoordig doende om ij dor

van deselve agtervolgens uEE: hoog Ed=ns g’eerd

bevel hunne behoorlijke ladinge in, mitsgaders

de victualie met Corsloot hier aengebragt

te verdeelen en over te geeven,

met de overbrenger deser sijnde de kloek, en

wel gemonteerde chialoup van den bataviasen

borger