closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

Van Ternaten de dato 29:' 7ber: 1707

invoegen den desen nu eenelijk diend, om uEE: agtb: te

verstendigen, dat men alhier bi naau keurige visite

inde landstreek tusschen Wyemtie, en maeboulang

zijnde een distantie van ongevaar 6 mijlen, en alwaar

de visite nog continueert) tot dato deses heeft opge„

speurd, en vermeld, 1610 stux vrugt dragende note„

boomen, dewelk meest door de Jnlandse gidsen ontdekt

en d' Europianen aangeweesen zyn, vermits het ge„

bergte bijsonder gebrooken, en moeijelijk omtebeklim„

men is, waarbij komt di dagelijxen Rvaren regen

diehier desen gantschen maand is gevallen, ’t gunt het

beklimmen der bergen, en naspeuren van’t specen„

rij gewas, des te ongemackelijker maakt, ook staat

het noten gewas, in geciteerde landstreek, maar

schaars, en van den anderen heel, verspreijt

Het gedrag van den tidoresen gecommitteerde

vaandrager, mitsgaders dat van de opperhoofden,

en mindere Jnlanderen van dit Mabase district,

vertoond sig tot nog toe niet onbillijk, gemerkt

sy lieden hun, sonder onderscheyd wilvaardig

toonen te zyn

wij