closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Ternaten de dato 29=' 7ber: 1707

wy zyn, soo de militairen, als de zeevarende

op de Chaloup Larique bescheijden (gode zy loff

nog in tamelijken staat van gesondheijt, exepto een

gemeen soedaat, die den 7 deser bedeegerig is gewor„

den, dog nu, van de coortsen hoofd pijn, en trecking in

de leeden (waarover hy geklaagd heeft) ten naasten

by weeder verlost zijnde, sal hij na allen ogenschijn

eerlang syn vorige gesondheyd weeder komen te

bereijken

Hier meede afbreekende, en uEE:s agtb:e alle heijl,

en voorspoed, in derselver loffelijke regeeringe toe„

gewenst, mitsgaders haar EE: agtb: in de veijlige

protexie godes bevolen te hebben, sal iE na mijn

neederige groete verblyven (onderstond) E: E: agtb:

heren (lager) UE E agtb: onderdanigen, trouwschul„

digen, en gehoorsame dienaar (was getekend) Jacob

Choek in margine) in de bogt van bitsjolij, aande

rivier Waijalaloe den 28=e Aug:o A:o 1707. accordeerd

H:r V: d:r burg Secret=s.

Bo

Batavia

aan den hoog Ed: Heere

3/