closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Ternaten de dato 29=' 8ber: 1707

Hoog Edelens tevoren komen sullen dat de geheele

quantiteijt der voorsz: vermelde gewassen, met

welke den 18=e Julij begin, en 12=e deser een eijnde ge„

maakt, endus 57 dagen doorgebragt is, bestaat in

1676 stux volwassen off vrugt dragende Roote mus„

caatbomen, synde volgens het gementioneerde

bij het rapportje van pade tot woet diete

4054. telbare off aankomende boomen, genomen de

dikte eevenbeneeden een voet, tot die van een piek

20. garioffel nagelboomen, van de dikte van 16

duijm tot Jongespruijten

vermits nu dit rapport, niet als een simpele aan„

wijsinge der besogte plaatsen, en extirpatie van de

aldaar gevonden gewassen beheest, soo heb ik mij

geinformeert off geduurende dit werk niet ietwes

gepasseerd is, ’t geen opmerking soude connen meri„

teeren, maar uijt voorsz: Sergeant niet anders

vernomen als dat syne meede gehad hebbende in

landeren, noijt soo ver zyn gekomen, off zelvs

zijn te brengen geweest, omme eenige specerije bomen

aante wijsen, off op tespeuren, zoo dat hy sergeant

daar