closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Ternaten onder dato 29=' 7ber: 1707

hadde bekomen, omme daar door te ontwaren off

de eene zyde van het Eijland, ook beeter prug„

ten als de andere zyde voortbragt, endus in

staat te kunnen zijn met meerder gront van dese

saak te konnen schrijven: dog t zeedert zijn mij

het nadertoebrengen van rijxe vrugten ver„

mits niet meer gevonden zijn) ontstaan, zoo dat bij

de eerstgesonden soort verblijven, en daar van enelijk

seggen moet, dat hoewel tot volkomen rijpheijt ges

komen nergens naar in swaarte, en schoonheyd van

Foelij, off groote, en vastigheijt van noot, te passe

komt bij den oubisen noot en soelij.

den vendrig Caspar Vogee, van welke uw Hoog Edel„

heedens in gem: mijn laaste schrijven berigt is gegeeven

dat na tidor tot suijveringe vandat Eyland

was vertrocken, heeft met dat werk den 15=' deser

een begin gemaakt, ik hebbe ter occasie dat den

Capitain Laout, en nog eenige andere tidoresen

rijcxgrooten, met den brieff en geschenken aan uw

Hoog Edelheedens herwaart over waren gekomen,

die geleegentheijt niet laaten passeeren sonder hem

ten