closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a:o 1707. ontf:n 8 gber:

p:r ’t galjoot de

ziehaen

Register der brieven

en voorname bijlagen se„

dert den eersten November

1707, tot den 15=e Januarij

1708, uijt het Gouvernem:t

van Amboina tot batavia

ontfangen en in desen ge„

bonden te weten

folios

drie raporten wegens den ontfang betaling en

afscheeping der nagelen dese jare inde pro„

vintie van amboina als.

Een vande gecommitt:s Jsaac van hommeren

en huijbert Church wegens de nagelen van

3

gem: hooftplaets ged:t 29:e meij 1707.

Een van p: en M: van steijn en Jsaac metster

wegens de nageten van de Comptoiren hila

8

en larcque den 6=e meij pass:o

Een van lodewijk van renesse en damel van

loenen wegens de nagelen van de Comptoiren

hommoa en haroeko ged:t den 12:e julij verleden, 14.

rapport wegens het Extirpeeren van eenige nagel„

boomen ged:t den 14:' september j:o leeden

Memorie der Gouverneurs van dese provintie amboina

met aenwijsing hoedanig deselve den anderen

gesuccedeert en op wat wijse van daer weder

16

vertrocken sijn

register van het stigten der fortressen en sterktens

32

binnen gem:t provintie.

missive van den h:r Gouverneur adriaen van der stel be„

nevens den raat in amboina, aen haer Ed:e de ho:

39

reg:s tot batavia ges:z den 7:e Octob:r pass:o

brieffje