closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Folio 1

Van Amboina onder dato 29=en Septb:r A:o 1707.

Rapport gedaan

aan den wel Ed:e agtb: Heer

Adriaan van der Stel, Raad

extraordinaris van Nederlands

India, mitsgaders gouverneur

en directeur deeser provintie

door ons ondergesz: tot het

ontfangene en afbetaalen der

garioffel Nagelen van de onder

dit Casteel resorteerende

Negorijen, mitsgaders tot het

aflaaden van ’t schip Jerusalem

door sijn Agtb: gecommitteert.

Wel Ed:le Agtb:r Heer Gouverneur

80

In opvolging van uEd:e Agtb: gerespecteerde ordre

hebben wij op den 21. Januarij pass:o tot den 28: deeser

maand Maij van de Jnlanders die onder dit Casteel

Victoria sorteeren in s' Comp:s pakhuijs ontfangen, een

quantiteijt van 247056: lb: of 449 13/3550 bhaar droog en

wel geconditieoneerde garioffel wagelen, welke

specerijen aan de Leveranciers in ’t bijweesen der

drie Jnlandse Nagelschrijvers en de Orang Caaijen

over deselve, of van ider dorp, behoorlijk betaalt

zijn, namentlijk

Van