closeTerug naar inventaris

Transcriptie

b:

o

Van Amboina onder dato 29:en Septb=r A:o 1707.

quantiteijt van 183975 lb: off bhaaren 334 3/30 bevonden

gestuwt te zijn, waar meede het selve volgens berigt

der scheeps overheden volladen was.

Om uEd:e Hoog Agtb:e nu te vertoonen, waar inne

’t restant van dik gem: specerijen ten Compt=re Hila

voorsz: is bestaande sullen wij nog maal aanhaalen,

den hier vooren aangeweesen geheelen ontfang

lb:o 193198 of bhaaren 151 1/550

van

en daar van aftrekken het wegge„

„voerde door ’t schip slooten ter

25

183975 . . . . . 334 9/550.

quantiteijt van

lb:r 9223 of bhaar: 16.

31/50.

sulx d:o restant bestaat in.

geborgen in ’t ordinarie pakhuijs.

Volgens het hier vooren vertoonde, onse Commissie ten

eijnde gebragt zijnde, hebben wij op den 6:e Maij de te

rug reijse ondernoomen, en zijn op heden behouden alhier

verscheenen, sulx wij ons (in hoope dat uwel Ed:e Agtb:e

in al het selve behaagen sal scheppen) met alle eer„

biedigheijd sullen onderteijkenen te zijn (onderstond) wel

Ed:e Hoog Agtb:r Heer VE wel Ed:e Agtb:r Gehoorsaame

en Onderdanige Dienaaren (was geteekent) P:s Mar„

„tinus van Steijn, en Jsaac Metsler (in margine) Hila

ter Forteresse Amsterdam den 6:e Maij A:o 1707.

Rapport