closeTerug naar inventaris

Transcriptie

14

Van Amboina onder dato 29.e Septb:r A:o 174

van daar na deese hoofdplaats alwaar s'avonds omtrend

half tien uuren quaamen te arriveeren

Dit al ’t geene zijnde, dat wij u wel Ed:e omtrent ons

verrigtinge in deese commissie onderdaniglijk connen

rapportteeren, soo sullen in hoope van daar meede wel gedaan,

en uEd:e genoegen gegeven te hebben, dus cortelijk eijndi„

„gen, terwijl in diepe eerbied blijven (onderstond) Wel

Ed: Agtb=re Heer Gouverneur, V Wel Ed:e onderdanige, en

Gehoorsaame Dienaaren (was geteekent) P=s van

Renesse, en Daniel van Loenen (in margine)

Amboina aan ’t Casteel Victoria den 12.e Julij A:o

1707. accordeert P:r de Bruijne secretaris.

Rapport gedaan

aan den wel Ed:e Agtb:e Heer

Raad Extraordinaris van

India en gouverneur deeser

provintie Adriaan vander

stel door Jan Jansz: Dias

beschrijvender zielen, en

Nagelboomen alhier.

9

Navolgens de jaarlijxe gewoonte heb ik geassisteert

zijnde met twee daar toe expres gecommandeerde

soldaaten gen:t Pieter Nicolaas van Nuffelen en

Hendrik Baljeuw in de maand Jurij een aan„

„vang

B