closeTerug naar inventaris

Transcriptie

16/

Van Amboina onder dato 29.e Septb=r A:o 1707.

Jan Jansz: Dias (in margine) ons present en (was

geteekent) Pieter Nicolaas van Vffelen, en Hen„

„drik Paljeeuw (Laager) Amboina Victoria

den 14:e Septb:r A:o 1707. (en daar onder) gecollatio„

„neerd accordeert Amboina den 7. 8b:r A:o 1707.

(geteekent) P„r De Bruijne secretaris.

Register der

Gouverneurs van Am„

„bon hoedanig sij den ande„

„ren evolgt en op wat wijse

uijt deesen landen vertrok„

ken zijn.

't Casteel van Ambon door de Hollanders van

de Sortugeese op den 23:e feb: 1605. genoomen, en als doen

Victoria genoemd zijnde, soo is daar in als eer gouver„

„neur verbleeven den Heer Fredrik Houtman van

Gouda, dewelke geregeert heeft tot

A:o 1611. wanneer hij ’t gouvernement aan sijn vervanger

Heer Jasper Jansz: overgegeven hebbende, van hier

vertrokken is

A:o 1615, is voor de derde gouverneur van Ambon„

met den generaal Gerrit Rijnst van Batavia

aangelant Adriaan Martensz: Plok van

Alkmaar