closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 29:e Septb=r A:o 1707.

Clagten over den selven van quaade Regeering, parti„

culieren handel en schraapsugt aan haar Hoog Ed=s tot

Batavia voorgekoomen, van hier op ontboden omme sig

ter saake voorsz: op Batavia te verantwoorden, werden,

de vervangen door Anthonio van den Heuvel advocaat

Fiscaal van India, dewelke Commissie had, om de

noodige informatien ten lasten van op gem: Artus

Gijsels alhier in te winnen, en waar omtrend de Hooge

Regeering tot Batavia begeerde dat sonder de minste

simulatie of dissimulatie sou geprocedeert werden

Dog den voorn: Heer Artus Gijselkaa tegens de beschul„

„diging ten sijnen lasten voortgebragt, desselfs verant„

„woording op Batavia gedaan hebbende, is s' jaars

daar aan als Commits:s over de Oosterse gewesten,

wederom van Batavia gekoomen, brengende sijn

Commissie ook speciaal meede, om den voorn: Anto„

„rij van den Heuvel, van wien hij s' jaars bevoorens

geligt was, ingelijx te ligten, en in dies plaats we„

„derom tot gouverneur van Ambon te instelleeren

Jochem Roelofsz: van Deudecom, dewelke over„

„sulx met het jaar 1635. den negende gouverneur.

van Ambon geworden is.

Dog deese als een persoon bij de militie opgevoed, bij

den land raad niet bemint zijnde, is op sijn versoek

den

91