closeTerug naar inventaris

Transcriptie

re

21

Van Amboina onder dato 29:e Septb=r 1707.

die danin de maand Feb: a:o 1642: aangekoomen zijnde

den 22:e d:o tot de 11: Gouverneur van Amboi voorge„

steld wierd.

Niet te min souden haar hoog Ed:s kort daar op in dat

eijgen jaar na Amboi den H:r Gerrit Demmer extra„

ordinaris raad van Jndia, om den voorn: H=r Caar in

’t gouvernement te vervangen soo den selven sig niet ge„

liefde te laaten persuadeeren tot langer verblijf.

Den Heer Caan daar toe wel geen speculatie hebben

„de dog egter de directie tot in de maand H=r desselvi„

gen jaars aan sig behoudende, heeft als doen op den

13:e d:o den voorn:e Heer Dommer tot de 12:e Gouverneur

van Amboi geauthoriseert, en is den selfden dag na

Batavia vertrokken.

Hebbende s' jaars daar aan of a:o 1643: hier nader in de

qualiteijt van superintendent, veldo Eersten en admi„

„raal van de Oosterse quartieren, geweest, dog niet

langer, als maar eenige maanden gecontinueerd,

blijvende niet te min de H:r Demmer hier als gou„

„verneur over, tot den Jaare 1647. wanneer gemelte

H:r Demmer op sijn versoek van hier verlost en tot sijn

vervanger na hetwaart gesonden wierd den Ed:le H:r

Arnolt de Vlaming van Outshoorn, dewelke

den 13:e maart arriveerde, en den 4:e septemb:r als 13.

Gouv:r