closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22/

Van Amboina onder dato 29=en Septb=r 170

gouverneur van Ambon voorgesteld wierd.

A:o 1650 op den 21.e Aug:o vertEijlden sijn E. na Batavia

uijt besondere insigten, wel voornamentlijk om sijn

verlossing aldaar te procureeren, latende het prov:l

E gesag aan den Oppercoopman Simon Cos.

Op Batavia gekoomen zijnde, wierd den selven

H:r De Vlaming mits de troebelen en Revolten in de

Moluccos door de Hooge regeering van India, als.

supper Jntendent, Commissaris en admiraal derwaarts

gesonden.

Vertrekkende in den jaare 1651: van batavia, verge„

„selt van den Heer Willem Verbeeck Extraord:s raad

van India, dewelke haar Hoog Ed:s bij vergunning

van de verlossing, door de Ed: de Vlaming van Outshoorn

versogt, wederom tot gouverneur van Ambon

aangesteld hadden

n

Arriveerde den voorn: Ed: d:r Verbeek alhier op den 5.e

Feb:r 1651: voor de veertiende Gouverneur van

Ambon, hebbende det Ed=e vlaming van Outshoorn

de steven na Ternaten voortgeset, comende egter dit

selve jaar nog hier en in sijn vooren aangetogen quali„

teijt gints en herwaarts in deese quartieren, mits den

desperaaten staat van deselve swervende, tot a:o 1656:

weesende ondertussen den Ed:e Heer Gouverneur

Willem