closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A=r 174 Van Amboina onder dato 29:e Septb:r A:o 1707.

Willem verbeek sijn versogte verlossing na Batavia, om

reden dat hij hoog van Jaaren zijnde, de moeijelijke

Ambonse Regeering niet wel torsen konden, geobtineerd

hebbende, op den 4. meij a:o 1654: van hier na Batavia

vertrokken, laderende het gouvernement geresigneert aan

den voorn: Ed:e H:r Arnola de Vlaming van Outshoorn,

dewelke hier dierhalven wederom sal dienen te

passeeren voor den 15.e Gouverneur van Ambon.s —.

Den Ed:e Heer de vlaming van Outskoorn dan alle

Ambonse saaken vereffent, en het land alsoo in tame„

„lijke ruste gebragt hebbende, is den 8:e Meij des

voorsz. jaars 1656, omme volgens afschrijvens van

Batavia als een ordinaris raad behoort permanente

sitting in de hooge regeering te coomen neemen, weder„

„om na Batavia verseijld hebbende, alvoorens dien

selven dag, voor de 16.e gouverneur van Ambon ge„

authoriseerd den Ed:e Heer Jacob Hustraadt, dewelke

daar toe den 17:e d:o uijt Ternaten aangeland was.

De Regeering van de Heer Jacob Hustaart heeft

geduurt tot a:o 1662. hebbende bijsondere pogingen

gedaan, om te vercrijgen den titul van Raad van

Jndia, dog meest vrugteloos, invoegen sijn E: in ’t jaar

1660. bij particulier schrijvens versoek deed, om sijn

verlossing na Batavia soo tot sijn oogwit niet konde

geraalen

23/