closeTerug naar inventaris

Transcriptie

24

Van Manbaur onder dto 2: Septb=r 1707.

geraaken en dat andere van sijn Confraters hem daar

omtrend, quaaren voor bij te stappen, dog wierd desselfs

5 verlossing a:o 1661: meede uijtgesteld, tot tijd daar toe

le

openbaar versoek, soo als het behoorde, soude gedaan,

'volgende jaar wierd veel ged:e h:r Hustard niets het

overlijden van de H=re wijns egter deselve titul van

extraord:s raad van Jndia aangesz. ende met eenen

tot nog eenige jaaren overblijvens gesolliciteerd dog

daar toe niet genegen zijnde, heeft het gouverne„

„ment overgegeven aan den Ed:e H:r Extraordina„

ris raad van India en gouverneur van Ternaten

Simon Cos, dewelke daar toe, in soodanigen geval

niet alleen van de Hooge regeering genomineert,

maar ook tot Commissaris over de Oosterse gouver„

„nement aangesteld was.

Welke Heer Cos dan op den 24:e Junij uijt ternaten

overgekoomen, en den 26:e daaraan voor den 17:e Gou„

„verneur van Ambon geauthoriseert zijnde, soo

heeft de H:r Hustaard de reijse na Batavia.

ondernoomen ’t gouvernement van de Ed:l Heer

Cost heeft geduurt tot den 24:e Feb: 1664. wanneer hij

het selve met de dood 's' morgens omtrent 6. uuren

afgeleijd heeft, blijvende daar op de directie aan

den Oppercoopman Maximiliaan de Jong.

Werdende