closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A:o 1707.

29

Van Amboina onder dato 29:e

Jau: At 1707

op den 27:e Aug:o 1682. aan handen van den E. oppercoop„

„man van Vliet gresigueertd tot soo Lange dat de H:r Saa„

„brugge alhier soude koomen te verscheijnen, en is veel

ged: H:r de Vicq nog dien selven dag na Batavia onder

zeijl gegaan.

Daar op is de Ed:le H:r Sadbrugge uijt Banda op den

6:e Januarij 1683: aan de pas Paguala, en daags ten

Casteel Victoria aangecoomen, werdende den 8:e d:o

met de gewoone solemniteijten voor de 23:e Gouv: van

Ambon geauthoriseert.

Gouvernem: van de Ed: H:r Robbertus Padbrugge

heeft geduurt tot a:o 1687. als wanneer de Ed:le Hd: Dirk

de Haas na Ambouwierd gesonden, om ’t selve van

de H:r Paabrugge over te neemen, dewelke als tot Ext:s

Raad van India opgetreeden zijnde, de Hooge Negee„

„ring soude gaan helpen waarneemen

De Ed:e Hd:l de Haas arriveerde dan den 5:e april

1687. in Amboi en wierd aldaar den 18:e Aug:o desselven

jaars tot de 24:e gouv: geauthoriseert vertrekkende den

Ed:e H:r Robbertus Padbrugge nog dien selven dag na

Batavia; zijnde de Landsaten gants niet wel over

sijn